KategorieAKTUALITY

VÁŽENÍ ZÁJAZNÍCI, ESHOP SE MOMETNÁLNĚ PŘEDĚLÁVÁ, VAŠE OBJEDNÁVKY PROSÍM OVĚŘUJTE TELEFONICKY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

VÁŠ TÝM EMEEMO

 

 .


 


Obchodní podmínky

Charakteristika zboží

 • specializujeme se především na kojenecké a dětské oděvy, látkové pleny a doplňky jak pro děti tak pro maminky

Cena zboží, platební podmínky a náklady na dodání

 • cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo 252553496/0300 vedený u společnosti ČSOB (dále jen ,,účet prodávajícího'')
 • v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • ceny u všech produktů jsou uváděny včetně DPH a jsou závazné a neměnné, není-li uvedeno jinak.
 • konečnou cenou se rozumí cena, které je včetně Vámi zvolené dopravy a řídí se tímto ceníkem:
 • Cena dopravy:
  Česká pošta doporučeně 49 Kč
  (platí POUZE pro capáčky, čepičky a rukavičky)  
  Česká pošta cenné psaní
  (platí POUZE pro dárkové poukázky)
  59 Kč
  Česká pošta balík do ruky (do 2kg) 119 Kč
  Česká pošta balík na poštu (do 2 Kg) 109 Kč
  Česká pošta zásilka do zahraničí 149 Kč
  Cena platby:  
  Bankovní převod 0 Kč
  Dobbírka Česká pošta 45 Kč
     
     
 • při zakoupení zboží v hodnotě vyšší než 1.500 Kč vč. DPH je doprava zdarma
 • v případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • doba doručení je zpravidla 2-3 dny po připsání platby na účet. Snažíme se zboží odeslat co nejdříve, ale nemůžeme ovlivnit délku doručení po převzetí dopravcem.
 • osobní oběr není možný

Uzavření kupní smlouvy

 • veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
  Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 • pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  / objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  / způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží
  (dále společně jen jako „objednávka“).
 • před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 • odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
 • smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • v případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
 • pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 
 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • kupující je povinnen doručené zboží zkontrolovat, zda je neporušené a vpořádku. To stvrzuje svým podpisem přepravci. Za vady vzniklé při přepravě od prodávajícího ke kupujícímu nenese prodávající žádnou zodpovědnost. Pokud zboží dorazí v porušeném obalu, nepřebírejte jej a vraťte je přepravci. Přepravce Vám musí vystavit reklamační protokol o poničené zásilce.
 • Dle Občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb je každá objednávka závazná,nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku není odstoupení od smlouvy, budeme tak vyžadovat uhrazení skutečně vzniklých nákladů spojených se zasláním.V případě neuhrazení těchto nákladů jdou veškeré další náklady k tíži zákazníka!

Odstoupení od kupní smlouvy

 • kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu 
 2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, atd.)
 • kupující  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti 14-ti dnů od převzetí zboží
 •  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny: K lesu 61, 250 90, JIRNY!
 • v případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • v případě, že bylo za zboží již zaplaceno kupujícím, ale kupující se rozhodl svou objednávku po platbě z nějakého důvodu zrušit, prodávající si naúčtuje storno poplatek a to takto: při platbě v ČR činí strono poplatek 80 Kč, při platbě do zahraničí činí storno poplatek 220 Kč. Tato částka bude kupujícímu odečtena před odesláním platby!
 • je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
 

Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá  kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 3.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 •  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 •  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.  Ochrana osobních údajů


 • ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 • kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
 • kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 • kontaktní adresa prodávajícího: Magdalena Göll/Jan Göll, K lesu 61, Jirny, P.S.Č: 250 90
 • email: info@emeemo.cz, magda@e-meemo.cz, honza@e-meemo.cz
 • tel.: +420 720 536 523, +420 721 822 544

 

V Praze dne 1. února 2014